Regulamin serwisu internetowego oraz polityka cookies

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego .
2. Za korzystanie z serwisu nie są pobierane opłaty.

Definicje
1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
a) Ventana Company oznacza właścicieli Serwisu, którzy są dysponentami wszystkich praw do niego i są wyłącznie uprawnieni do treści, materiałów i dysponowania zasobami.
b) Serwis – oznacza serwis internetowy http://www.ventana.company.
c) Zasoby serwisu – oznacza wszystkie materiały multimedialne i tekstowe tworzące serwis, do których prawa mają właściciele serwisu.
d) Użytkownik indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu i jego zasobów oraz materiałów w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
Zasady dostępu do Serwisu.
1. Serwis jest bezpłatny a dostęp do jego zasobów nie wymaga spełnienia wymagań rejestracyjnych ani żadnych innych formalności.
2. Serwis jest dedykowany dla przeglądarek internetowych od wersji IE 5.0 oraz Firefox 1.0.
3. Właściciel serwisu zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu do niekomercyjnego wykorzystywania.
Pliki cookies
1. W serwisie wykorzystywane są pliki cookies, używane przez Google Analytics w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies, chyba że w państwa przeglądarce włączona jest opcja ich blokowania.
2. Pliki cookies nie są wykorzystywane do uzyskiwania informacji o użytkownikach serwisu ani żadnych informacji lokacyjnych. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych informacji od użytkowników.
3. Informacje na temat wykorzystywanych plików Cookies w Google Analytics można znaleźć w serwisie google.com. Obowiązki użytkownika korzystającego z serwisu.
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z polskim prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu a także z poszanowaniem obyczajów i zasad współżycia społecznego.
2. Użytkownik może korzystać z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszelkie materiały, które składają się na serwis i jego zasoby podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego.
3. Materiały i zasoby, które nie podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, są wyłączną własnością właścicieli serwisu i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do komercyjnej I niekomercyjnej działalności bez ich zgody.
Ochrona treści, materiałów i zasobów.
1. Prawa autorskie do serwisu należą do właścicieli i zostały udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz.83 ze zm.).
2. Ochronie jak w § 2.1 podlega układ graficzny, multimedialny, wybór i układ treści udostępnianych w serwisie, znaki towarowe oraz inne elementy umieszczone w serwisie tj., teksty, zdjęcia czy multimedia.
3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Serwisie, nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właścicieli.
Zakres odpowiedzialności stron i użytkowników.
1. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
2. Właściciele nie ponoszą również odpowiedzialności za decyzje użytkownika, podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
4. Właściciele nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
5. Wszelkie podane na stronie informacje mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do dochodzenia żadnych roszczeń wobec właścicieli.
6. Właściciele dołożyli wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były rzetelne.
Dane osobowe i ich ochrona.
1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu kontaktu.
2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celach świadczenia usług prawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Administratorem danych są właściciele serwisu.
4. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach polegających na świadczeniu usług prawnych, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.
5. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia w wiadomości mailowej do właściciela serwisu lub administratora serwisu.
6. Wiadomości wysyłane w imieniu właścicieli serwisu mogą zawierać dane chronione, poufne, adresowane do określonej osoby lub przeznaczone do jej wyłącznego użytku. Jeśli otrzymaliście państwo od nas wiadomość, ale nie jesteście jej adresatem, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy, oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Ujawnienie wiadomości, w tym publikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, stanowi naruszenie prawa.
Aktualizacja regulaminu i postanowienia końcowe.
1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu podlegają publikacji w serwisie.
2. Reklamacje, uwagi oraz pytania należy zgłaszać w wiadomości mailowej do właściciela serwisu lub administratora serwisu
3. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwym jest Sąd Rejonowy dla miasta Gdynia.
4. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy stronami, będą podlegały przepisom prawa polskiego.